samorząd

pobierz

Zgodnie z § 6 REGULAMINU INTERNATU

Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze

 

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą społeczność internatu i wybierają spośród siebie samorząd internatu zwany Młodzieżową Radą Internatu. Młodzieżowa Rada Internatu może posługiwać się skrótem MRI.
1) Zasady wybierania i działania organów MRI określa regulamin. Organy MRI są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków;
2) MRI ma prawo proponowania nauczyciela-wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu.
3. Prace samorządu internatu organizuje wybrany przez wychowanków Zarząd MRI.

2. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy:

1) opiniowanie planu działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu;
2) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez społeczność internatu;
3) rozstrzyganie sporów z udziałem sądu koleżeńskiego oraz monitorowanie funkcjonowania zasad współżycia wychowanków;
4) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu i Zespołu Szkół

5) udzielanie pomocy w nauce;
6) współorganizowanie życia w internacie;
7) dokonywanie oceny czystości i porządku;
8) kształtowanie nawyków sanitarno-higienicznych i porządkowych;
9) kontrola przestrzegania przez wychowanków norm współżycia w internacie;
10) zgłaszanie postulatów i wniosków w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej;
11) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z przyjętym planem pracy internatu.

3. Przy MRI funkcjonują sekcje:
1) stołówkowa;
2) sanitarno-porządkowa;
3) kulturalna;
4) samokształceniowa;
5) sportowa.

4. Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę społeczności internatu. Wychowankowie grup wybierają przewodniczącego grupy i jego zastępcę. Do zadań kierownictwa grupy należy:
1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie;
2) dokonywanie podziału prac pomiędzy wychowanków grupy;
3) koordynowanie oraz kontrola i ocena pracy wykonywanej przez wychowanków grupy

PRZEWODNICZĄCY MRI

Przewodniczący MRI wybierany jest w wyborach bezpośrednich.

Do zadań Przewodniczącego MRI należy:

 • prowadzenie zebrań MRI;
 • troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy;
 • uzgadnianie bieżących zadań z zastępcą;
 • kierowanie pracą samorządów poszczególnych grup internackich
 • kierowanie działalnością Zarządu MRI;
 • nawiązanie współpracy MRI ze szkolnymi organizacjami;
 • reprezentowanie internatu na zewnątrz.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO MRI

 • zobowiązany jest współpracować z przewodniczącym
 • w razie nieobecności przewodniczącego przejmuje jego obowiązki.

SEKRETARZ

 • prowadzi protokoły z zebrań MRI i dokumentację pracy MRI oraz Sądu Koleżeńskiego MRI;
 • przygotowuje porządek zebrań, prowadzi korespondencję MRI.

PRZEWODNICZĄCY POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI SAMORZĄDOWYCH MRI

 • organizują działalność sekcji;
 • odbywają narady, posiedzenia, spotkania robocze z jej członkami;
 • kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu;
 • utrzymują systematyczny kontakt z Zarządem MRI;
 • przekazują uzyskane informacje pozostałym członkom sekcji;
 • nawiązują współpracę z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami działającymi na terenie internatu i szkoły.

W internacie prowadzona  jest kronika:

Zadaniem KRONIKARZA jest:

KRONIKARZ

 • zbiera i opracowuje informacje dotyczące działalności internatu do kroniki i na stronę internetową www.internat.lua.pl;
 • dokonuje wyboru materiałów fotograficznych, prasowych itp. wspólnie z przedstawicielami poszczególnych sekcji i kół MRI do kroniki oraz na stronę internetową www.internat.lua.pl;
 • w zakresie swoich obowiązków współpracuje z przewodniczącym MRI;
 • prowadzi kronikę.