REGULAMIN INTERNATU

pobierz

REGULAMIN INTERNATU

Zespołu Szkół im. Oskara Langego

w Białym Borze

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 nr 95, poz. 425, opracowana na podstawie tekstu ujednoliconego Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami: z 2004 r. nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz.1020, nr 131, poz.1091, nr 167, poz. 1400
  i nr 249, poz. 2104; z 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr 227, poz. 1658; z 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, nr 180 poz. 1280 i nr 181, poz. 1292, z 2008 r. nr 70, poz. 416, nr 145, poz. 917, nr 216, poz. 1370, nr 235, poz. 1618, z 2009 r.  nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458, nr 157, poz. 1241, nr 219, poz. 1705, z 2010 r. nr 44, poz. 250, nr 54, poz. 320, nr 127, poz. 857, nr 148, poz. 991). Wykładnia TK (Dz.U. z 1994 r. nr 45, poz. 184) ad. art. 36 ust. 5.
 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3,
  poz. 19 ze zmianami: z 1990 r. nr 34, poz. 197 i nr 72, poz. 423, z  1992 r. nr 53, poz. 252, z 1996 r. nr 87, poz. 396, z 2000 r. nr 19, poz. 239 i nr 122, poz. 1323,
  z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615 i nr 154, poz. 1794, z 2002r.
  nr 152, poz. 1267, z 2003 r. nr 228, poz. 2258,  z 2004 r. nr 179, poz. 1845,
  z 2005 r. nr 167, poz. 1397 i nr 179, poz. 1487, z 2006 r. nr 97, poz. 674, z 2007 r. nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103 i nr 247, poz. 1821, z 2008 r. nr 145, poz. 917, z 2009 r.  nr 1, poz. 1 i nr 213, poz. 1650).
 2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. nr 12, poz. 96 ze zmianami: z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 104, poz. 1104 i nr 122, poz. 1312, z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615 i nr 147, poz. 1644).
 3. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 56, poz. 458 ze zmianami: z 2009 r. nr 219, poz. 1705).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.
  z 2001 nr 61, poz. 624 ze zmianami: z 2002 r. nr 10, poz. 96, z 2003 r. nr 146, poz. 1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606, z 2005 r. nr 10, poz. 75, z 2007 r. nr 35,
  poz. 222
 5. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z dnia 02 września 2014 r.)- obowiazuje od 3 września 2014r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Internat jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze (zwanym następnie w regulaminie Zespołem Szkół), której zadaniem jest opieka i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. W okresie nauki internat jest wspólnym domem wychowanków w którym należy dążyć do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej dobrej nauce, pracy
  i prawidłowemu współżyciu.
 3. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor Zespołu Szkół.
 4. Internatem kieruje kierownik internatu.
 5. Kierownik internatu oraz wszyscy wychowawcy tworzą Zespół Wychowawczy Internatu Zespołu Szkół.
 6. Nauczyciele Zespołu Wychowawczego Internatu są członkami Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.
 7. Obowiązki kierownika i wychowawców internatu określa dyrektor Zespołu Szkół.

 

II. ZADANIA INTERNATU

§ 2

1.  Internat jest formą pomocy dla uczniów zamieszkujących poza siedzibą Zespołu Szkół.

2.  Stwarza wychowankom na okres pobytu optymalne warunki bytowe, a w szczególności:

1)  zapewnia całodzienne odpłatne wyżywienie i zakwaterowanie;

2)  właściwe warunki do nauki;

3)  zapewnia właściwe warunki sanitarno-higieniczne;

4)  (usunięto).

5)  umożliwia upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu;

6)  wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo
-gospodarczych;

7)  wyrabia zaradność życiową u wychowanków, rozwija samodzielność
i samorządność.

3. (usunięto).

 

III. ORGANIZACJA ŻYCIA I PRACY W INTERNACIE

§ 3

1.   Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.

2. Podziału na grupy dokonuje kierownik internatu wraz z wychowawcami.

3. Liczba wychowanków w grupie  wychowawczej wynosi do 35 osób.

4. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowawczą wynoszą 49 godzin tygodniowo.

 

§ 4

WYCHOWAWCY

 1. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca, który współdziała              z młodzieżą w realizacji zadań grupy oraz współpracuje z nauczycielami Zespołu Wychowawczego i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.
 2. Do obowiązków wychowawcy internatu należy przede wszystkim:

1)     kierowanie codziennym życiem i pracą grupy;

2)     zapewnienie opieki i warunków socjalno-bytowych wychowanką;

3)      udzielenie wychowankom rad i pomocy w sprawach osobistych
i szkolnych;

4)      monitorowanie wyników w nauce, w razie potrzeby organizowanie pomocy;

5)      utrzymywanie kontaktu z wychowawcami klas, nauczycielami
i rodzicami;

6)      organizowanie czasu wolnego wychowankom;

7)      kierowanie pracą samorządu grupy;

8)      ocenianie poszczególnych wychowanków oraz całej grupy;

9)      prezentowanie spraw wychowanków na posiedzeniach Zespołu Wychowawczego i Rady Pedagogicznej;

10)  opieka nad przydzielonymi sekcjami samorządu internatu.

 

§ 5

 1. Kierownik internatu, którego powołuje dyrektor Zespołu Szkół jest przewodniczącym Zespołu Wychowawczego Internatu.

2.  Do zadań nauczycieli wychowawców internatu należy:

1)      opracowanie planu działalności opiekuńczo-wychowawczej w grupie
w oparciu o Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu oraz Program wychowawczy i Program profilaktyczny Zespołu Szkół;

2)      inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczych
i wychowawczych;

3)      dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej;

4)      wyrażanie opinii w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;

5)      nagradzanie i udzielanie kar  wychowankom.

6)      utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

§ 6

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą społeczność internatu i wybierają spośród siebie samorząd internatu zwany Młodzieżową Radą Internatu. Młodzieżowa Rada Internatu może posługiwać się skrótem MRI.

1)  zasady wybierania i działania organów MRI określa regulamin. Organy MRI są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków;

2) MRI ma prawo proponowania nauczyciela-wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Prace samorządu internatu organizuje wybrany przez wychowanków Zarząd MRI.

3. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy:

1)      opiniowanie planu działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu;

2)      koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez  społeczność internatu;

3)      rozstrzyganie sporów z udziałem sądu koleżeńskiego oraz monitorowanie funkcjonowania zasad współżycia wychowanków;

4)      reprezentowanie ogółu  wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu 
i Zespołu Szkół;

5)      udzielanie pomocy w nauce;

6)      współorganizowanie życia w internacie;

7)      dokonywanie oceny czystości i porządku;

8)      kształtowanie nawyków sanitarno-higienicznych i porządkowych;

9)      kontrola przestrzegania przez wychowanków norm współżycia
w internacie;

10)  zgłaszanie postulatów i wniosków w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej;

11)  organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z przyjętym planem pracy internatu.

4. Przy MRI funkcjonują sekcje:

1)     stołówkowa;

2)     sanitarno-porządkowa;

3)     kulturalna;

4)     samokształceniowa;

5)     sportowa.

5. Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę społeczności internatu. Wychowankowie grup wybierają przewodniczącego grupy i jego zastępcę. Do zadań kierownictwa grupy należy:

1)      inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i   pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie;

2)      dokonywanie podziału prac pomiędzy wychowanków grupy;

3)      koordynowanie oraz kontrola i ocena pracy wykonywanej przez wychowanków grupy.

4)      (usunięto).

IV. WYCHOWANKOWIE

§ 7

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń:

1)  mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły może
być niemożliwy lub utrudniony;

2)   w szczególnych, uzasadnionych przypadkach mieszkańcem internatu może być uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedzibą ZS.

2.  Podanie o przyjęcie do internatu składa rodzic (opiekun) do dyrektora ZS poprzez kancelarię szkoły.

3.  Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje dyrektor Zespołu Szkół w wyniku rekrutacji.

4.  Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Zespołu Szkół w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych.

5.  Odpłatność miesięczna za zakwaterowanie i wyżywienie naliczana jest zgodnie
z zarządzeniem dyrektora oraz winna być uregulowana w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.

6.  Opłaty za pobyt w internacie należy uiszczać przelewem.

7.  Z tytułu pobytu w internacie obowiązuje jednorazowa kaucja zgodna
z zarządzeniem dyrektora ( 50 zł). Z kaucji, za nie udowodnione zniszczenia w internacie potrąca się adekwatną kwotę od wychowanków całego piętra bądź całego internatu. Każdy wychowawca na koniec roku szkolnego w swojej grupie wychowawczej zobowiązany jest do rozliczenia kucji i powiadomienia wychowanka i rodziców oraz przedstawienia rocznego sprawozdania w tym zakresie kierownikowi internatu.

8.  Lista przyjętych wychowanków do internatu podana będzie do ogólnej wiadomości w lipcu po naborze do Zespołu Szkół i w ostatnim tygodniu sierpnia.

9.  Zakwaterowania w internacie wychowanków dokonują wychowawcy.

10.  Przeniesienie wychowanka do innego pokoju dokonać może wyłącznie wychowawca grupy za zgodą kierownika internatu w uzasadnionych przypadkach.

11.  Za posiadane przez wychowanków drogocenne przedmioty i większe sumy pieniędzy Internat nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

§ 8

Wychowanek ma prawo do:

 1. Odpłatnego zakwaterowania i odpłatnego całodziennego wyżywienia.
 2. Opieki w tym zdrowotnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Korzystanie z dostępnych urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań.
 4. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych
  w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach (za zgodą
  i po wypełnieniu stosownego oświadczenia przez rodzica).
 5. Korzystania z pomocy wychowawców, pedagoga i psychologa w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki
  i zamieszkania w internacie.
 6. Przyjmowania osób odwiedzających wychowanka na terenie internatu
  - za zgodą wychowawcy:

a)      w czasie wolnym wychowanków w miejscu do tego wyznaczonym (ograniczenie czasowe nie dotyczy rodziców i opiekunów);

b)      do godziny 21.00 przyjmowania innych wychowanków internatu w swoich pokojach.

 1. Opuszczania internatu w wyznaczonym czasie na zasadach określonych
  w procedurze wyjść i wyjazdów z internatu.
 2. Poszanowania praw, wolności, godności osobistej, dyskrecji  uczuć i przyjaźni oraz tajemnicy korespondencji.
 3. Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej
  oraz wszelkimi formami dyskryminacji.
 4. Wpływania na życie internatu poprzez działalność w samorządzie
  i za pośrednictwem samorządu.
 5. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 6. Ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami
  oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 7. Rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju.
 8. Udziału w reprezentacji internatu w imprezach artystycznych, sportowych
  i innych formach współzawodnictwa.
 9. Wiedzy o swoich obowiązkach oraz sankcjach, jakie mogą być stosowane
  w przypadku złamania regulaminu.
 10. Wiedzy o przysługujących mu prawach.
 11. Korzystania z praw, które mogą zostać ograniczone z uwagi na udzielone kary
  i zagrożenie bezpieczeństwa.

§ 9

 

Wychowanek ma obowiązek do przestrzegania postanowień zawartych Regulaminie Internatu, a zwłaszcza:

1. Wykorzystać jak najefektywniej czas i warunki do nauki, przygotowywać się
do zajęć edukacyjnych i przestrzegać rozkładu dnia.

2. Przestrzegać wszystkich zasad współżycia społecznego, postanowień Zespołu Wychowawczego Internatu oraz właściwego zachowania się wobec nauczycieli
– wychowawców, innych pracowników szkoły i pozostałych wychowanków,
w tym:

1) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich kolegów i koleżanek oraz własne,

2) pełnić dyżury porządkowe w pokoju, na poszczególnych kondygnacjach,
w stołówce oraz wokół internatu zgodnie z harmonogramem określonym przez wychowawców lub MRI,

3) dbać o kulturę osobistą, w tym języka.

3. (usunięto).

4. Udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce.

5.Utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych
oraz otoczenia internatu.

1)  w dniu wyjazdu do domu obowiązkowo pozostawić czysty pokój i klucz wychowawcy dyżurującemu;

2)  każdorazowo uzyskać zgodę wychowawcy na zamieszczenie dodatkowych elementów wystroju i wyposażenia pokoju;

3)  uczestniczyć w pracach porządkowych na rzecz internatu,

4)  raz w tygodniu w wyznaczony przez kierownika dzień wykonywać generalne porządki w pokoju i internacie;

Dbać o higienę osobistą i zdrowie oraz korzystać z całodziennego wyżywienia.>

7. Dbać o wspólne dobro (szanować cudze mienie), dokonywać drobnych napraw (pod kontrolą wychowawcy), wykonywać prace służące poprawie estetyki  i warunków życia w internacie.

8. Współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę
oraz MRI.

9. (usunięto, patrz § 9a, ust. 1).

10. Przestrzegać rozkładu dnia i tygodnia w internacie.

11. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu, a w przypadku stałych zajęć pozalekcyjnych poza internatem dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

12. (usunięto, patrz § 9a, ust. 2).

13. Przestrzegać przepisów p. poż. i bhp.

14. Dbać o schludny wygląd i właściwą fryzurę.

15. Do środy włącznie zgłosić do wychowawcy grupy zamiar pozostania w internacie w wyznaczone dni wolne od nauki szklonej na zasadach podanych w szczegółowych procedurach.

16.  W czwartek dokonać obowiązkowego wypisu na wyjazd piątkowo-niedzielny
do domu.

17. Zachowywać kulturę spożywania posiłków i zasadę poszanowania żywności,
a w szczególności:

1) nie rozmawiać głośno w czasie posiłku;

2) szanować naczynia, sztućce i wszystko, co jest na wyposażeniu stołówki;

3) po zakończeniu posiłku zostawić porządek na stole;

4) nie wynosić naczyń i sztućców ze stołówki.

18. Wyłączać wszystkie urządzenia elektryczne i zamykać okna przed opuszczeniem pokoju.

19. Po opuszczeniu pokoju, przed wyjściem z internatu pozostawiać w portierni klucz od pokoju.

20. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowy wyjazd w ciągu tygodnia, a w przypadku braku możliwości powrotu z domu do internatu w zgłoszonym terminie, bezwzględnie telefonicznie zawiadomić personel pedagogiczny internatu.

21. Od godz. 22.00 przebywać w swoich pokojach, zgasić światło i wypoczywać w stroju nocnym w swoim łóżku oraz  przestrzegać ciszy nocnej.

§ 9a

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

Rodzice lub opiekunowie prawni wychowanka:

 1. Mają obowiązek regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie do dnia 10-go każdego miesiąca, za dany miesiąc.-w razie nie terminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe.
 2. Ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu, pomieszczeń

i urządzeń w internacie przez wychowanka.

 1. Co najmniej raz w semestrze kontaktują się osobiście z wychowawcą dziecka

w internacie.

§ 10

ZABRANIA SIĘ W INTERNACIE

 

 1. Wnoszenia, posiadania, spożywania wyrobów alkoholowych, palenia i zażywania wyrobów tytoniowych, wnoszenia, posiadania i używania narkotyków, dopalaczy lub innych środków psychotropowych i podobnych, w tym  przebywania pod ich wpływem oraz zażywania leków i innych substancji bez wskazań lekarza.
 2. Wprowadzania do internatu bez wiedzy wychowawców osób postronnych.
 3. Samowolnego przekwaterowywania się oraz przenoszenia mebli i sprzętu w internacie.
 4. Używania w pokojach elektrycznych urządzeń grzewczych, czajników elektrycznych, grzałek, tosterów itp. z wyjątkiem miejsc wyznaczonych.
 5. Niszczenia mienia internatu, samowolnego montowania dekoracji, malowania, obklejania, czy rysowania w pokojach na ścianach, suficie czy meblach.
 6. Przebywania chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie w godz. toalety porannej, wieczornej i przygotowań do ciszy nocnej (po 21.00).
 7. Wprowadzania i posiadania wszelkich zwierząt.
 8. Zamykania się w pokojach.
 9. Przebywania w jednym łóżku dwóch osób jednocześnie.

10.  Kąpieli w jeziorze i w innych akwenach wodnych, na kąpieliskach
nie strzeżonych.

11.  Manipulowania przy urządzeniach wodociągowych, elektrycznych, RTV 
i komputerowych.

12.  Przetrzymywania materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

13.  Używania otwartego ognia.

14.  Siadania na parapetach i wychylania się z okna.

15.  Korzystania z prywatnych środków lokomocji wychowanków (w uzasadnionym przypadku tylko i wyłącznie za pisemną zgodą oraz odpowiedzialnością rodziców lub prawnych opiekunów).

16.  Wnoszenia do internatu, posiadania ostrych i niebezpiecznych narzędzi i substancji .

§ 11

NAGRODY

 

Za wyróżniającą się postawę, przykładne zachowanie wychowanek może otrzymać następujące nagrody:

1. Pochwałę indywidualną  wychowawcy,

2. Pochwałę wychowawcy udzieloną wobec grupy,

3. Pochwałę kierownika udzieloną wobec całej społeczności internackiej.

4. Nagrodę rzeczową, dyplom uznania,

5. List pochwalny do rodziców lub opiekunów,

6. Pochwałę dyrektora Zespołu Szkół.

 

§ 12

KARY

 

1. Za naruszenie zasad współżycia w internacie i nie wywiązywanie się  z obowiązków wychowanka oczekują  następujące kary:

1)          indywidualne upomnienie od wychowawcy, w tym godziny społeczno               -użyteczne do odpracowania na rzecz internatu;

2)          naganę wychowawcy wobec grupy powiadomieniem rodziców i wychowawców klas oraz godziny społeczno-użyteczne na rzecz internatu;

3)          Rozmowę ostrzegawczą z kierownikiem internatu powiadomieniem rodziców i wychowawców klas oraz godziny społeczno-użyteczne na rzecz internatu;

4)          naganę kierownika internatu z wnioskiem o wydalenie z internatu
i powiadomieniem rodziców oraz wychowawcy klasy;

5)          wniosek zespołu Wychowawczego Internatu do dyrektora szkoły o usunięcie wychowanka internatu za nałożone kary.

2.  Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje dyrektor Zespołu Szkół na wniosek Zespołu Wychowawczego Internatu. W zależności od decyzji dyrektora wychowanek może być usunięty z internatu:

1) na okres 1 do 5 miesięcy;

2) do końca roku szkolnego.

3. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkiwania w internacie.

4. Wszystkie przewinienia rozpatrywane są indywidualnie.

5. Rodzaj kary zastosowanej wobec wychowanka uzależniony jest od rodzaju wykroczeń
i zgodny jest z Procedurą Nakładania Kar.

6. Kary nakłada się za:

1) łamanie Statutu Zespołu Szkół i Regulaminu Internatu;

2) naruszanie praw ucznia i wychowanka;

3) świadome i celowe naruszanie nietykalności cielesnej innych osób;

4) dokonanie czynów przestępczych;

5) dewastację mienia szkoły i internatu oraz osób prywatnych;

6) naruszanie ogólnie przyjętych norm społecznych.

7. Karę mogą nałożyć:

1) wychowawcy grup;

2) kierownik internatu;

3) dyrektor Zespołu Szkół.

8. O nałożenie kary mogą wystąpić:

1)  zarząd MRI;

2)  wychowawca grupy;

3)  członkowie rady pedagogicznej;

4)  pracownicy obsługi szkoły i internatu.

 

 

 

 

§ 12 a

ODWOŁANIE OD NAŁOŻONEJ KARY

1. Wychowanek i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą, w  terminie 7 dni
od  nałożenia kary, odwołać się pisemnie do dyrektora Zespołu Szkół w przypadku nałożenia kary przez kierownika Internatu Zespołu Szkół; lub do kierownika Internatu Zespołu Szkół w przypadku nałożenia kary przez wychowawcę grupy .

2. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli wychowanek uzyska poręczenie nauczyciela lub wychowawcy.

3. Wychowawca grupy ma obowiązek informowania rodziców lub opiekunów
o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec wychowanka karze.

§ 13

ROZKŁAD DNIA I TYGODNIA

1. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu lub szkoły, zajęcia oraz inne formy wypoczynku i rozrywki,

2. Szczegółowy rozkład dnia i tygodnia zamieszczony jest w dziennikach zajęć poszczególnych grup wychowawczych oraz na tablicy ogłoszeń.

3.  Nauka własna w danym semestrze odbywa się w stałym czasie określonym rozkładem dnia.

4.Rozkład dnia w dni nauki w szkole:

Rozkład dnia

Czas od-do

Pobudka

6.30-6.45

Toaleta poranna, sprzątanie pokoi

6.30 – 7.00

Śniadanie

6.50 –7.30

Wyjście do szkoły

7.45 – 7.55

Zajęcia w szkole

8.00 – 14.50

Obiad

14.00 – 15.30

Czas wolny wychowanków

14.30 – 15.45

Przygotowanie do nauki własnej

15.45 – 16.00

Nauka własna

16.00 – 18.30

Kolacja

18.30 –19.00

Czas na naukę indywidualną wg potrzeb,  zajęcia w grupach wychowawczych

18.30 – 21.00

Sprawdzenie stanów w grupach, toaleta wieczorna.

21.00 – 21.30

Sprzątanie łazienek, toalet i korytarza,

21.30 – 21.45

Przygotowanie do ciszy nocnej

21.45. -22.00

Cisza nocna

22.00-6.30

punkt 4a- rozkład dnia i zajęcia w dniach świątecznych i wolnych od nauki szkolnej

Rozkład dnia

Czas od- do

Niedziela-;

- przyjazd wychowanków; rejestracja przyjeżdżających, praca opiekuńcza

 

- sprawdzenie stanów w grupach, toaleta wieczorna

- sprzątanie łazienek, korytarzy, kącika gospodarczego itp.

- przygotowanie do ciszy nocnej

 

- cisza nocna

 

 

Od 15.00 - 21.00

 

 

Od 21.00- 21.30

 

Od 21.30- 21.45

 

Od 21.45- 22.00

 

Od 22.00- 6.30

Sobota/ niedziela

- pobudka, toaleta poranna

- śniadanie we własnym zakresie

-sprzątanie pokoi

- czas wolny, zajęcia wg zainteresowań

- obiad we własnym zakresie

- czas wolny, zajęcia wg zainteresowań

- kolacja we własnym zakresie

- zajęcia sportowe, informacyjne kino premier i lektur szkolnych wg potrzeb,

- toaleta wieczorna, sprawdzenie stanów w grupach

- sprzątanie łazienek, korytarzy, kącika gospodarczego itp.

- przygotowanie do ciszy nocnej

- cisza nocna

 

Od 7.30- 8.30

Od 8.30- 9.00

Od 9.00- 10.00

Od 10.00- 13.00

Od 13.00- 14.00

Od 14.00- 18.30

Od 18.30- 19.00

Od 19.00- 21.00

 

Od 21.00- 21.30

Od 21.30- 21.45

 

Od 21.45- 22.00

Od 22.00- 6.00

 

punkt 4 b- zajęcia powtarzająco się okresowo

data

Godz.- od- do

Rodzaj zajęcia

-cotygodniowe zajęcia w grupie wychowawczej; omówienie spraw bieżących, zajęcia profilaktyczne

- działalność i udział w sekcjach MRI i kołach zainteresowań i :

5. Internat czynny jest od niedzieli od godz. 15.00, do piątku do godz.  17.30.

6. Internat stawia młodzieży możliwość pozostania wg uznania w weekendy, a tym samym zabezpiecza opiekę pedagogiczną.

7. W przypadku, gdy młodzież zostaje w internacie, rozkład dnia, w dni wolne od nauki, ustala się według aktualnych planów i ramowego rozkładu dnia w dni świąteczne i wolne od nauki.

8. W dni wyjazdowe (wolne od nauki) wychowankowie wyjeżdżają do miejsc stałego zamieszkania.

9.  W czasie zajęć lekcyjnych młodzież mieszkająca w internacie przebywa w szkole (część mieszkalna jest zamknięta).

10.Wychowankowie internatu, którzy zachorowali przeniesieni będą do izolatki,
a po powiadomieniu rodziców na czas choroby wyjeżdżają do swoich  stałych miejsc zamieszkania.

 

§ 14

Dokumentację pracy internatu stanowią:

1. (usunięto).

2. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu,

3. Roczne i miesięczne plany pracy grupy wychowawczej.

4. Dzienniki zajęć grup wychowawczych,

5. Książka ewidencji wychowanków,

6. Ewidencja wyjazdów i wyjść,

7. Harmonogram dyżurów wychowawców,

8. Książka protokołów zespołu nauczycieli wychowawców internatu,

9. Regulamin  wybierania i działania organów MRI.

 1. Procedury postępowania w Internacie Zespołu Szkół im. Oskara Langego
  w Białym Borze.
 2. Traci moc Regulamin zatwierdzony przez Rade Pedagogiczną Zespołu Szkół
  im. Oskara Langego w Białym Borze 14 września 2012r

Opracował:                                                                          Zatwierdził:

Zespół Wychowawczy:                                                                  Dyrektor ZS

 

 

W imieniu Rady Pedagogicznej

 

 

Dyrektor szkoły mgr inż.  Andrzej Pastuszek